دکترمهدی امرائی

معاون آموزشی دانشکده هنر

دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی

تلفن تماس :02331535311

آدرس پست الکترونیکی: