مهدی شربت دارعلایی

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

(گرایش سیستمهای پیشرفته)

تلفن تماس: 02331535326

پست الکترونیکی:m_sharbatdaralayi@staff.semnan.ac.ir