دکترسعید مقیمی

مدیرگروه مهندسی شهر سازی

دکتری معماری

تلفن تماس:02331535389

آدرس پست الکترونیکی:saeed.moghimi@profs.semnan.ac.ir

 

 

دکتر سید مجتبی قاضی میر سعید

دکتری شهرسازی

تلفن تماس: 02331535375

آدرس پست الکترونیکی: