مهندس هادی صفامنصوری
 
مدیر گروه مرمت بناهای تاریخی
 
کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناهای تاریخی
 
تلفن تماس :02331535368
آدرس پست الکترونیکی:h.safamansouri@semnan.ac.ir
 

مهندس مرتضی فرح بخش

کارشناسی ارشد مرمت واحیای بناهای تاریخی

تلفن تماس:02331535364

آدرس پست الکترونیکی:m_farahbakhsh@semnan.ac.ir

 

 

مهندس وحید حیدری

کارشناسی ارشد مرمت واحیای بناهای تاریخی

تلفن تماس:02331535376

آدرس پست الکترونیکی:v_heydari@semnan.ac.ir

 

 

مهندس علی رنگچیان

کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناهای تاریخی
تلفن تماس :
آدرس پست الکترونیکی: ali.rangchian@profs.semnan.ac.ir

 

 

دکتر امیر حسین صالحی

دکتری پژوهش هنر

شماره تماس: 02331535376

آدرس پست الکترونیکی:...................................