مهندس بهاره تیموری

مدیرگروه طراحی صنعتی

کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

تلفن تماس:02331535361

پست الکترونیکی:

 

 

مهندس محرم قهرمانی درویش

کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

تلفن تماس:02331535369

آدرس پست الکترونیکی:m.ghahremani@semnan.ac.ir

 

 

 

دکتر ابراهیم باقری طالقانی

دکتری پژوهش هنر

تلفن تماس:02331535376

آدرس پست الکترونیکی:e.bagheri@semnan.ac.ir

 

 

مهندس فرهاد آل علی

کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

تلفن تماس:

آدرس پست الکترونیکی:farhadale@semnan.ac.ir