دکتر سید محمد مهرنیا

مدیرگروه پژوهش هنر

دکتری پژوهش هنر

تلفن تماس:02331533578

آدرس پست الکترونیکی:

 

 

دکتر فریده آفرین

دکتری پژوهش هنر

تلفن تماس: 02331535377

آدرس پست الکترونیکی: