مدیر گروه ارتباط تصویری
 
کارشناسی ارشد عکاسی
 
تلفن تماس:02331535388
آدرس پست الکترونیکی:m.mardani@profs.semnan.ac.ir


 

 

 

سارا شادرخ

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

تلفن تماس:02331535392

آدرس پست الکترونیکی:s_shadrokh@profs.semnan.ac.ir