دکتر راضیه محجوب

رئیس دانشکده هنر

دکتری ریاضی

تلفن تماس:02333340062

آدرس پست الکترونیکی:mahjoob@semnan.ac.ir