31
دانشکده هنر دانشگاه سمنان - جستجو در کارکنان
جستجو در کارکنان
 نام خانوادگی
 نام
 نام واحد ریاست دانشکده
فناوری اطلاعات
گروه آموزشی ارتباط تصویری
گروه آموزشی مهندسی معماری
گروه آموزشی صنایع دستی
گروه آموزشی طراحی صنعتی
گروه آموزشی مهندسی شهر سازی
گروه آموزشی طراحی و چاپ پارچه
گروه آموزشی عکاسی
گروه آموزشی نقاشی
گروه آموزشی فرش
گروه آموزشی مرمت و
احیای بناهای تاریخی
گروه آموزشی ارشد پژوهش هنر
گروه آموزشی ارشد ارتباط تصویری
 شماره تلفن داخلي
 شماره تلفن مستقيم
 دورنگار
 پست سازمانی
 پست الکترونیکی
نوع جستجو و     یا
 Copyright  © 2021 art.semnan.ac.ir . All rights reserved