31
دانشکده هنر دانشگاه سمنان - کارکنان
کارکنان
> کارکنان دانشکده هنر
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31535330 5330 کارشناس کتابخانه - حسین آقایی
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31535320 5320 کارشناس نشریه وگروه های ارشد گرافیک،پژوهش هنر - عطیه ابراهیمی
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31535384 5384 کارپردازی دانشکده هنر - سعید اکبری آهنگری
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31535350 5350 کارگاه طراحی صنعتی - نوید برومند
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31535310 5310 کارشناس گروه های،نقاشی،عکاسی،مرمت،طراحی پارچه - منیره پوروحیدی
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
hamed.tabrizian@staff.semnan.ac.ir - 31535304 5304 کارشناس آموزش ومسئول آمفی تئاتر دانشکده هنر - حامد تبریزیان
 
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31535355 5355 مسئول سلف سرویس - مجید حسن نو
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 33340061 5307 امور عمومی دانشکده هنر - محمدرضا دوست محمدی
 
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31535328 5328 مسئول کتابخانه دانشکده هنر - شهلا رضوی
 
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31535343 5343 انجام امور خدمات آموزشی - رضا رهائی
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
m_sharbatdaralayi@staff.semnan.ac.ir - 31535326 5326 مسئول سایت کامپیوتر و وبسایت پردیس هنر فناوری اطلاعات مهدی شربت دارعلایی
 
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31535338 5338 امور مالی دانشکده هنر - رحیم شریف خواه
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31535342 5342 مسئول کارگاه ها - ابوطالب صحفی
 
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31535310 5310 کارشناس گروه ها - محمد عبداللهی
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 33340062 5305 مسئول دفتر رياست دانشكده هنر - امیر علیان
 
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31535337 5337 مسئول انبار دانشکده هنر - ابوالفضل قاسم پور
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31535325 5325 مسئول آموزش دانشکده هنر - کلثوم محمدی
 
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31535317 5317 مسئول کارگاه - مرتضی مستخدمین حسینی
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31535313 5313 مسئول دبيرخانه دانشکده هنر - علیرضا معماریان
 
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31535323 5323 کارشناس گروه های، فرش،صنایع دستی،مهندسی شهر سازی - مرضیه معمم
 
 Copyright  © 2021 art.semnan.ac.ir . All rights reserved