درخشش دانشجوی دانشکده هنر دانشگاه سمنان برگزیدگان مسابقه طراحی نشان (لوگو) مرکز نوآوری انرژی دانشگاه سلمان فارسی
درخشش دانشجوی دانشکده هنر دانشگاه سمنان برگزیدگان مسابقه طراحی نشان (لوگو) مرکز نوآوری انرژی دانشگاه سلمان فارسی

درخشش دانشجوی دانشکده هنر دانشگاه سمنان برگزیدگان مسابقه طراحی نشان (لوگو) مرکز نوآوری انرژی دانشگاه سلمان فارسی

اثر دانشجوی دانشکده هنر سمنان در لیست برگزیدگان مسابقه طراحی نشان (لوگو) مرکز نوآوری انرژی دانشگاه سلمان فارسی قرار گرفت.

پوستر جشنواره بین المللی رسام(فیلم کوتاه دفاع مقدس) وفانوس (تولیدات هنری در حوزه دفاع مقدس )
پوستر جشنواره بین المللی رسام(فیلم کوتاه دفاع مقدس) وفانوس (تولیدات هنری در حوزه دفاع مقدس )

پوستر جشنواره بین المللی رسام(فیلم کوتاه دفاع مقدس) وفانوس (تولیدات هنری در حوزه دفاع مقدس )

جشنواره بین المللی رسام(فیلم کوتاه دفاع مقدس) وفانوس (تولیدات هنری در حوزه دفاع مقدس )

کسب مدال نقره توسط دانشجو دانشگاه سمنان در مسابقات بین المللی طراحی آ
کسب مدال نقره توسط دانشجو دانشگاه سمنان در مسابقات بین المللی طراحی آ

کسب مدال نقره توسط دانشجو دانشگاه سمنان در مسابقات بین المللی طراحی آ

کسب مدال نقره توسط دانشجو دانشگاه سمنان در مسابقات بین المللی طراحی آ یکی از دانشجویان دانشگاه سمنان موفق به کسب مدال نقره در مسابقات بین المللی طراحی آ (A Design Award 2020 ) شد.