مسئول کارگاه های آموزشی گرافیک،نقاشی،فرش،معماری،طراحی پارچه

 

ابوطالب صحفی

تلفن تماس: 02331535342