مسئول کارگاه های آموزشی عکاسی، مرمت،صنایع دستی،طراحی صنعتی

 

 

مرتضی مستخدمین حسینی

مهندسی تجارت الکترونیک

تلفن تماس: 02331535317