31
دانشکده هنر دانشگاه سمنان - جستجو در اعضای هیئت علمی
جستجو در اعضای هیئت علمی
 نام خانوادگی
 نام
  مرتبه
  گروه گروه آموزشی ارتباط تصویری
گروه آموزشی مهندسی معماری
گروه آموزشی صنایع دستی
گروه آموزشی طراحی صنعتی
گروه آموزشی مهندسی شهر سازی
گروه آموزشی طراحی و چاپ پارچه
گروه آموزشی عکاسی
گروه آموزشی نقاشی
گروه آموزشی فرش
گروه آموزشی مرمت و احیای بناهای تاریخی
گروه آموزشی ارشد پژوهش هنر
گروه آموزشی ارشد ارتباط تصویری
 شماره تلفن داخلي
 شماره تلفن مستقيم
 پست الکترونیک
نوع جستجو و     یا
 Copyright  © 2020 art.semnan.ac.ir . All rights reserved