31
دانشکده هنر دانشگاه سمنان - کارکنان
کارکنان
> کارکنان دانشکده هنر
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 0231-3340061 4207 امور عمومی - محمدرضا دوست محمدی
 
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 3340066-7 4299 امور مالی دانشکده هنر - رحیم شریف خواه
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 0231-3341552 4279 مسئول کارگاه ها - ابوطالب صحفی
 
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- 33341551 33341551 4284 کارپرداز دانشکده هنر - یوسف صفا
 
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 0231-3340062 4205 مسئول دفتر رياست دانشكده هنر - امیر علیان
 
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
ALIREZA_LOTFI@SEMNAN.AC.IR - 02333340066-7 4203 مسئول سایت کامپیوتر و وبسایت پردیس هنر فناوری اطلاعات علیرضا لطفی
 
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - - 4213 مسئول دبيرخانه دانشکده هنر - علیرضا معماریان
 
 Copyright  © 2013 art.semnan.ac.ir . All rights reserved