31
دانشکده هنر دانشگاه سمنان - کارکنان
کارکنان
> کارکنان دانشکده هنر
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31524230 4230 کارشناس کتابخانه - حسین آقایی
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31524220 4220 کارشناس نشریه وگروه های ارشد گرافیک،پژوهش هنر - عطیه ابراهیمی
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31524284 4284 کارپردازی دانشکده هنر - سعید اکبری آهنگری
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31524250 4250 کارگاه طراحی صنعتی - نوید برومند
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31524210 4210 کارشناس گروه های،نقاشی،عکاسی،مرمت،طراحی پارچه - منیره پوروحیدی
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
hamed.tabrizian@staff.semnan.ac.ir - 31524204 4204 کارشناس آموزش ومسئول آمفی تئاتر دانشکده هنر - حامد تبریزیان
 
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31524255 4255 مسئول سلف سرویس - مجید حسن نو
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 33340061 4207 امور عمومی دانشکده هنر - محمدرضا دوست محمدی
 
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31524228 4228 مسئول کتابخانه دانشکده هنر - شهلا رضوی
 
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31524243 42423 انجام امور خدمات آموزشی - رضا رهائی
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
m_sharbatdaralayi@staff.semnan.ac.ir - 31524226 4226 مسئول سایت کامپیوتر و وبسایت پردیس هنر فناوری اطلاعات مهدی شربت دارعلایی
 
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31524238 4238 امور مالی دانشکده هنر - رحیم شریف خواه
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31524242 4242 مسئول کارگاه ها - ابوطالب صحفی
 
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31524217 4217 دفتر کارگاهها - محمد عبداللهی
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 33340062 4205 مسئول دفتر رياست دانشكده هنر - امیر علیان
 
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31524237 4237 مسئول انبار دانشکده هنر - ابوالفضل قاسم پور
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31524225 4225 مسئول آموزش دانشکده هنر - کلثوم محمدی
 
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31524217 4217 مسئول کارگاه - مرتضی مستخدمین حسینی
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31524213 4213 مسئول دبيرخانه دانشکده هنر - علیرضا معماریان
 
پست الکترونیک پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
دورنگار شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي پست سازمانی نام واحد نام و نام خانوادگي
- - 31524223 4223 کارشناس گروه های، فرش،صنایع دستی،مهندسی شهر سازی - مرضیه معمم
 
[2 ]   صفحه بعدی >>
 Copyright  © 2013 art.semnan.ac.ir . All rights reserved