31
دانشکده هنر دانشگاه سمنان - اعضای هیئت علمی
اعضای هیئت علمی
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
 
 
- - - گروه آموزشی مهندسی معماری,گروه آموزشی مهندسی شهر سازی - هدی علوی طبری
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
 
 
- - - گروه آموزشی صنایع دستی مربی احسان آرمان
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
farhadale@semnan.ac.ir
 
 
- 0231-3332589 4223 گروه آموزشی طراحی صنعتی مربی فرهاد آل علی
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
rezvan.a.p@profs.semnan.ac.ir
 
 
- - - گروه آموزشی فرش مربی رضوان احمدی پیام
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
m_amraei@profs.semnan.ac.ir
 
 
- 0231-3340062 4206 گروه آموزشی صنایع دستی مربی مهدی امرائی
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
e.bagheri@semnan.ac.ir
 
 
- 0231-3340066 4202 گروه آموزشی طراحی صنعتی مربی ابراهیم باقری طالقانی
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
 
 
- - - گروه آموزشی عکاسی - مهناز شعبانی
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
shafiee_at12@profs.semnan.ac.ir
 
 
دانلود فايل - - گروه آموزشی صنایع دستی مربی عاطفه شفیعی
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
samira.toosi@semnan.ac.ir
 
 
- - - گروه آموزشی طراحی و چاپ پارچه مربی معصومه طوسی
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
 
 
- 02313340062 4211 گروه آموزشی طراحی صنعتی مربی محرم قهرمانی درویش
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
 
 
- - - گروه آموزشی عکاسی - مهدی مردانی اقدم
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
 
 
- - - گروه آموزشی طراحی و چاپ پارچه مربی محسن ناصری
 
 Copyright  © 2013 art.semnan.ac.ir . All rights reserved