31
دانشکده هنر دانشگاه سمنان - اعضای هیئت علمی
اعضای هیئت علمی
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
hodaalavi@semnan.ac.ir
 
 
- 31524289 4289 گروه آموزشی مهندسی معماری مربی هدی علوی طبری
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
ehsan.arman@semnan.ac.ir
 
 
- 31524280 4280 گروه آموزشی صنایع دستی مربی احسان آرمان
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
- 31524296 4296 گروه آموزشی ارشد پژوهش هنر استادیار فریده آفرین
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
cyrus_aghakhani@semnan.ac.ir
 
 
- 31524268 4268 گروه آموزشی نقاشی مربی سیروس آقاخانی
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
farhadale@semnan.ac.ir
 
 
- 31524299 4299 گروه آموزشی طراحی صنعتی مربی فرهاد آل علی
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
rezvan.a.p@profs.semnan.ac.ir
 
 
- 31524293 4293 گروه آموزشی فرش مربی رضوان احمدی پیام
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
m_amraei@profs.semnan.ac.ir
 
 
- - - گروه آموزشی صنایع دستی مربی مهدی امرائی
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
- 31524293 4293 گروه آموزشی طراحی و چاپ پارچه استادیار سمیه باصری
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
e.bagheri@semnan.ac.ir
 
 
- - - گروه آموزشی طراحی صنعتی مربی ابراهیم باقری طالقانی
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
j_poyan@semnan.ac.ir
 
 
- 31524267 4267 گروه آموزشی ارتباط تصویری,گروه آموزشی ارشد ارتباط تصویری استادیار جواد پویان
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
 
 
- 31524291 4291 گروه آموزشی طراحی صنعتی مربی بهاره تیموری
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
m_hajinasiri@semnan.ac.ir
 
 
- 31524263 4263 گروه آموزشی فرش مربی محمود حاجی نصیری
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
v_heydari@semnan.ac.ir
 
 
- 31524221 4221 گروه آموزشی مرمت و احیای بناهای تاریخی مربی وحید حیدری
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
 
 
- 31524281 4281 گروه آموزشی ارتباط تصویری مربی هادی رحمتی
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
ramezanzadeh@semnan.ac.ir
 
 
- 31524282 4282 گروه آموزشی مهندسی شهر سازی مربی حبیب الله رمضان زاده
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
ali.rangchian@profs.semnan.ac.ir
 
 
- 31524268 4268 گروه آموزشی مرمت و احیای بناهای تاریخی مربی علی رنگچیان
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
 
 
- 31524256 4256 گروه آموزشی صنایع دستی استادیار ناصر ساداتی
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
samavi@semnan.ac.ir
 
 
- 31524202 4202 گروه آموزشی نقاشی مربی غلامرضا سماوی
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
s_shadrokh@profs.semnam.ac.ir
 
 
- 31524211 4211 گروه آموزشی ارتباط تصویری مربی سارا شادرخ
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
m.shabani@profs.semnan.ac.ir
 
 
- 31524299 4299 گروه آموزشی عکاسی مربی مهناز شعبانی
 
[2 ]   صفحه بعدی >>
 Copyright  © 2013 art.semnan.ac.ir . All rights reserved