31
دانشکده هنر دانشگاه سمنان - اعضای هیئت علمی
اعضای هیئت علمی
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
hodaalavi@semnan.ac.ir
 
 
- 31535395 5395 گروه آموزشی مهندسی معماری مربی هدی علوی طبری
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
ehsan.arman@semnan.ac.ir
 
 
- 31535356 5356 گروه آموزشی صنایع دستی مربی احسان آرمان
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
- 31535377 5377 گروه آموزشی ارشد پژوهش هنر استادیار فریده آفرین
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
cyrus_aghakhani@semnan.ac.ir
 
 
- 31535368 5368 گروه آموزشی نقاشی مربی سیروس آقاخانی
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
farhadale@semnan.ac.ir
 
 
- 31535369 5369 گروه آموزشی طراحی صنعتی مربی فرهاد آل علی
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
rezvan.a.p@profs.semnan.ac.ir
 
 
- 31535393 5393 گروه آموزشی فرش مربی رضوان احمدی پیام
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
m_amraei@profs.semnan.ac.ir
 
 
- - - گروه آموزشی صنایع دستی مربی مهدی امرائی
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
- 31535393 5393 گروه آموزشی طراحی و چاپ پارچه استادیار سمیه باصری
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
e.bagheri@semnan.ac.ir
 
 
- 31535374 5374 گروه آموزشی طراحی صنعتی مربی ابراهیم باقری طالقانی
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
j_poyan@semnan.ac.ir
 
 
- 31535367 5367 گروه آموزشی ارتباط تصویری,گروه آموزشی ارشد ارتباط تصویری استادیار جواد پویان
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
 
 
- 31535391 5391 گروه آموزشی طراحی صنعتی مربی بهاره تیموری
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
m_hajinasiri@semnan.ac.ir
 
 
- 31535363 5363 گروه آموزشی فرش مربی محمود حاجی نصیری
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
v_heydari@semnan.ac.ir
 
 
- 31535374 5374 گروه آموزشی مرمت و احیای بناهای تاریخی مربی وحید حیدری
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
 
 
- 31535372 5372 گروه آموزشی ارتباط تصویری مربی هادی رحمتی
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
ramezanzadeh@semnan.ac.ir
 
 
- 31535364 5364 گروه آموزشی مهندسی شهر سازی مربی حبیب الله رمضان زاده
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
ali.rangchian@profs.semnan.ac.ir
 
 
- 31535368 5368 گروه آموزشی مرمت و احیای بناهای تاریخی مربی علی رنگچیان
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
 
 
- 31535356 5356 گروه آموزشی صنایع دستی استادیار ناصر ساداتی
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
samavi@semnan.ac.ir
 
 
- 31535302 5302 گروه آموزشی نقاشی مربی غلامرضا سماوی
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
s_shadrokh@profs.semnam.ac.ir
 
 
- 31535311 5311 گروه آموزشی ارتباط تصویری مربی سارا شادرخ
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه شماره تلفن مستقيم شماره تلفن داخلي گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
m.shabani@profs.semnan.ac.ir
 
 
- 31535395 5395 گروه آموزشی عکاسی مربی مهناز شعبانی
 
[2 ]   صفحه بعدی >>
 Copyright  © 2020 art.semnan.ac.ir . All rights reserved